Kielce świadectwo energetyczne
  Świadectwo energetyczne Kielce - DOBRE ŚWIADECTWO DLA TWOJEGO DOMU    Uwaga!!! będą kolejne zmiany w prawie budowlanym dotyczące świadectw energetycznych budynków - sprawdź może zmiana dotyczy Ciebie >>> SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ >>> Norma PN-EN ISO 13790 przetłumaczona - będą zmiany w metodologii sporządzania świadectwa energetycznego budynku?   Kielce świadectwo energetyczne
Home
multimedia Świętokrzyskie świadectwo energetyczne
, świadectwo energetyczne Kielce - Kontakt

Masz pytania?
napisz do nas:

info@umbo.net.pl
Oddzwonimy do Ciebie Sprawdź naszą ofertę

N O W O Ś C I:

TAGI: umbo, świadectwo energetyczne Kielce, certyfikat, certyfikacja, świadectwo, charakterystyka, dom, budynek, Kielce, świadectwo charakterystyki energetycznej, świadectwa, tanie, świadectwa dla budynków, Kieleckie, świętokrzyskie, świadectwo, świadectwo energetyczne, Kielce, certyfikat, certyfikat energetyczny, certyfikaty energetyczne, certyfikacja, energetyczny, charakterystyka, budynek, lokal, dobre, komianiarz, ogrody, pielęgnacja

P O R A D N I K


Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na sugestie naszych Klientów, w któtkiej i czytelnej formie postaramy się przedstawić czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i jakie informacje o budynku możemy z niego uzyskać. Na przykładzie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego wyjaśmimy niektóre pojęcia, szczególnie te, o które najczęściej pytają nasi Klienci. Przedstawiny informacje dotyczące elementów budynku mających wpływ na jego charakterystykę energetyczną oraz inne informacje związane z budownictwem. Opracowanie całości poradnika zajmie nam trochę czasu, dlatego informacje będą uzupełniane stopniowo. Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu..... :)

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Spotykamy się czesto z innymi, nieformalnymi nazwami tego dokumentu jak certyfikat energetyczny, paszport energetyczny, w odniesieniu do budynku czy lokalu to te same dokumenty :). Świadectwo energetyczne mylnie jest często utożsamiane z audytem energetycznym.

Ujmując rzecz prosto świadectwo energetyczne jest tym dla budynku czym klasy energetyczne spotykane na sprzęcie AGD (lodówkach, pralkach), jest jak zużycie paliwa określane dla samochodu przy założeniu jednakowych warunków jego eksplatacji. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, jak to ma miejsce w audycie energetycznym. Na charakterystykę energetyczną budynku nie mają więc wpływu indywidualne upodobania użytkowników budynku.  Ustalona w świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej  z  oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku.

Wzór i forma świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

Wzóry i forma świadecta charakterystyki energetycznej budynku zostały określony w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej. W zależności od rodzaju budynku ww. rozporządzenie precyzuje formę świadectwa w
załącznika od 1 do 4. Podział ze względu na rodzaj budynku jest następujący:
- załącznik 1 - wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego
- załącznik 2 - wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
- załącznik 3 - wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego
- załącznik 4 - wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącą całość
techniczno-użytkową.

Poszczególne wzory różnią się między sobą szczegółowymi informacjami zależnie od typu budynku.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporzadza sie formie pisemnej i elektronicznej.
 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej opracowuje sie w jezyku polskim, stosujac
  oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach dotyczacych budownictwa
  oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i
  oswietlenia w budynkach.
 3. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie pisemnej oprawia sie w okładkę
  formatu A-4, w sposób uniemożliwiajacy jego zdekompletowanie.
 4. Świadectwo charakterystyki energetycznej w formie elektronicznej powinno byc tożsame z
  wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiajacej edycję.

Piszemy to byś zwrócił uwagę, czy świadectwo które otrzymasz odpowiadało obowiązującej formie i wzorowi. Z docierających do nas informacji wynika, że bardzo często zdaża się, że forma elektroniczna którą otrzymują Klienci nie jest tożsama z wersją papierową (brak na niej pieczątki i podpisu bo jest tylko wydrukiem a nie skanem z oryginału świadectwa).

Przestawimy teraz opis niektórych elementów świadectwa energetycznego:

Strona 1

Wskaźnik EP

Wskaźnik EP jest najważniejszym wskaźnikiem na świadectwie energetycznym. Współczynnik ten określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyrażone w kWh w przeliczeniu na m2 powierzchni ogrzewanej budynku lub lokalu. Odniesienie wskaźnika EP obliczonego dla certyfikowanego budynku w stosunku do EP budynku referencyjnego (wzorcowego) przedstawione jest graficznie na "suwaku" (rysunek poniżej). Najprościej ujmując jeżeli wartość EP dla naszego budynku jest mniejsza od wartość dla budynku refwrencyjnego (budynek wg WT2008 - wyliczony wg warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) budynek spełnia wymagania.
A co jeśli moje EP jest większe niż EP wg wymagań WT2008? Kliknij!!!

Wskaźnik EP nie przedstawia wartości, która w jakikolwiek sposób może przybliżyć informacje na temat rzeczywistych kosztów eksploatacji budynku, mówi natomiast o oddziaływaniu naszego budynku na środowisko naturalne. Im bliżej zielonego końca suwaka jest strzałka EP tym nasz budynek jest bardziej ekologiczny.

Wskaźnik EP

Aby lepiej zilustrować od czego zależy EP warto powiedzieć, że przy jego określaniu bieże się pod uwagę współczynnik nakładu nieodnawialnej energi pierwotnej, który wynosi przykładowo:

1,1 - dla oleju opałowego, gazu ziemnego i płynnego, węgla kamiennego i brunatnego,
0,2 - dla biomasy (np drewno),
0,0 - dla kolektora słonecznego termicznego,
1,3 - dla ciepła z ciepłowni gazowej i węglowej,
0,7 - dla systemów PV (ogniwa fotowoltaiczne),
3,0 - dla energi elektrycznej,
0,8 - dla ciepła otrzymanego z kogeneracji tzn. wyprodukowanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej.

Jak z powyższego widać budynki i lokale, do zasilania których ciepło produkowane jest np z biomasy i przy pomocy kolektorów słonecznych będą miały zdecydowanie lepszy wskaźnik EP od takich samych domów (pod względem konstrukcji) zasilanych gazem ziemnym, węglem i zdecydowanie lepszy od tych ogrzewanych elektrycznie.

Jak należy rozumieć pojęcie powierzchni użytkowej Af ?

Za powierzchnię użytkową Af należy przyjąć powierzchnię pomieszczeń, znajdujących się w budynku, lub lokalu mieszkalnym o regulowanej temperaturze powietrza, czyli przez Af należy rozumieć powierzchnię podłóg pomieszczeń, które ze względu na swoją funkcję powinny być ogrzewane lub chłodzone. Uwaga: powierzchnia ta nie jest tożsama z powierzchnią użytkową budynku czy mieszkania.

Strona 2

Dlaczego liczba użytkowników jest inna niż jest w moim domu?

Według obowiązującej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków ilość użytkowników dla budynków i lokali przyjmuje się wg stanu rzeczywistego tylko dla budynków istniejących (używanych), dla budynków nowych (oddawanych do użytku) liczbę mieszkańców przyjmuje się zgodnie z projektem.

Strona 3

Kolejna strona świadectwa przedstawia uwagi w zakresie możliwości zmniejszania zapotrzebowania na energie końcową. Osoba sporządzająca świadectwo ma za zadanie podanie możliwych potencjalnych usprawnień w zakresie osłony zewnętrznej budynku, techniki instalacyjnej i źródła energii, wskazówek eksploatacyjnych oraz innych uwag które powinny mieć charakter wskazówek, jakie są techniczne możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku. Należy wziąść pod uwagę, że usprawnienia te nie muszą być analizowane pod względem ich opłacalności ekonomicznej. Analiza ekonomiczna usprawnień jest przedmiotem audytów energetycznych.

Strona 4

Zgodnie z rozporządzeniem na stronie czwartej świadectwa energetycznego znajdują się objaśnienia podstawowych pojęć i informacje dodatkowe. Nie określa ich certyfikator energetyczny dla Twojego budynku, są one określone we wzorze świadectwa.

 

Wyjaśnienia

A co jeśli moje EP jest większe niż EP wg wymagań WT2008? Czy będę miał problem z odbiorem budynku? Żeby Państwa uspokoić zamieszczamy fragment debaty sejmowej nad zmianą prawa budowlanego dotyczący tej kwestii:

Michał Wojtkiewicz (PIS)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam takie krótkie pytanie: Jeżeli ktoś ma pozwolenie na budowę, buduje dom, oddaje budynek do użytku, to musi mieć świadectwo energetyczne. Co się stanie, jeśli to świadectwo energetyczne, ten audyt energetyczny wykaże, że budynek nie spełnia wymagań, że są jakieś niedociągnięcia? Co wtenczas? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pana posła Wojtkiewicza, przypominam, że świadectwo energetyczne jest dokumentem informacyjnym, czymś odrębnym od wymogów Prawa budowlanego i wymogów technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie. Natomiast jeżeli okazałoby się, jak wspomniał pan poseł, że wskazane w świadectwie energetycznym wymogi, wykazane zużycie energii w sposób drastyczny odbiegają od wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wówczas może stanowić to przesłankę dla zainteresowanych do złożenia skargi do odpowiednich organów nadzoru budowlanego. Dziękuję.

Andrzej Adamczyk (PIS)

Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moim celem nie jest uzupełnienie wypowiedzi pana ministra, bo odpowiedział wyczerpująco na pytanie, które zadał pan poseł Michał Wojtkiewicz.

Pragnąłbym tylko dodać, że problematyka ta była wielokrotnie poruszana w czasie posiedzeń Komisji Infrastruktury. Otóż padło jedno zasadnicze pytanie: Czy świadectwo energetyczne stwarza jakieś bariery, wytycza granice, który obiekt może być dopuszczony a który niedopuszczony do użytkowania, czy też może świadectwo jest elementem informacyjnym?

Komisja, Sejm, posłowie stoją na stanowisku, że świadectwo energetyczne ma przede wszystkim służyć wszystkim zainteresowanym nabyciem, wynajmem obiektu budowlanego lub jego administrowaniem, pełni rolę służebną. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Tekst i foto za: http://sejmometr.pl

Dla tych których debaty Sejmowe nie są wstanie uspokoić polecamy dalszą lekturę :)

A jak to się ma do obowiązującego prawa?

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie mówi:

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zm.2) zarzadza sie, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238), po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje sie przepisy dotychczasowe.".
§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Jak zatem widać budynki, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę wydana była przed 1 stycznia 2009 r. nie muszą spełnieniać aktualnych Warunków Technicznych ( WT2008).

Jeśli chodzi o budynki, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę wydana była po 1 stycznia 2009 r., to wymagania w tym względzie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w którym czytamy (tekst przytoczony dotyczy budynków mieszkalnych dla pozostałych polecamy lekturę rozporządzenia):

"§ 328. 1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użytecznosci publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny byc zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie....
§ 329. 1. Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spełnione dla budynku mieszkalnego, jeżeli:
1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania okreslone w pkt 2.1. załacznika nr 2 do rozporzadzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie wiecej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, lub
2) wartosc wskaznika EP [kWh/(m2*rok)], określajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartosci granicznych określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a także jeżeli przegrody zewnetrzne budynku odpowiadaja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, okreslonym w pkt 2.2. załacznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza sie zwiększenie wskaznika EP o nie wiecej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania...."

Wyróżniliśmy w cytowanym tekście słowo "lub" z którego wynika, że warunkie wystarczającym dla spełnienia wymagań określonych w warunkach technicznych (WT2008) może być izolacyjność cieplna przegród. Zatem jeśli przegrody zewnętrzne Twojego domu spełaniają warunek izolacyjności przegrody nie musisz się martwić. Oczywiście byłoby wskazane, żeby spełniony był również warunek EP<EP(WT2008) - Twój dom/budynek byłby ekologiczny, ale to nie zawsze jest możliwe.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego

1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu uzależniona jest od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji gazowej,
- przewodów kominowych,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę - kopie rysunków zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony,
7) wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
8) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego
9) dowód wpłaty opłaty skarbowej.
10) kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

do góry

O nas | Kwalifikacje/Referencje | Cennik | Świadectwo co to takiego... | Aktualności o certyfikacji | Kontakt | Przydatne linki

Webmaster: info@umbo.net.pl